16 de novembre 2023

Homenatge a Bartomeu Rotger i Bartomeu Llinàs.

        Aquest dimecres ha tengut lloc l'homenatge a Bartomeu Rotger i a Bartomeu Llinàs, l'acte que ha tengut lloc durant un sopar i ha estat presentat pel doctor i inspector jubilat Miquel Vives.

PRESENTACIÓ ACTE D’HOMENATGE A BARTOMEU ROTGER  AMENGUAL I BARTOMEU LLINÀS FERRÀ 

Il·lms. Srs. Bartomeu Rotger Amengual i Bartomeu Llinàs Ferrà, Sr.  President del Fòrum, benvolguts amics i benvolgudes, companyes i  companys del Magisteri... 

El passat 6 d’octubre, com tots sabeu, tingué lloc a Madrid, a la seu  del Ministeri d’Educació, l’acte de lliurament d’una de les  condecoracions civils més importants de l’Estat Espanyol, als nostres  estimats amics i companys Bartomeu ROTGER AMENGUAL i Bartomeu  LLINÀS FERRÀ pels seus reconeguts mèrits en el camp de l’Educació,  la Cultura i la Política. Es tracta de la “Comanda amb Placa” de l’Orde  Civil d’Alfons X el Savi, el rei de la Corona de Castella en el segle  XIII, conegut no sols per les lluites amb els musulmans i conquestes,  sinó sobretot per l’obra literària, científica, històrica i jurídica  produïda en el seu escriptori reial en la qual destaca les Cantigas de  Santa María escrites en llengua galaicoportuguesa, que aleshores era  la llengua culta del regne castellà. 

Atès que tots dos il·lustres amics, comparteixen una trajectòria amb  molts de punts en comú, tant en el món de l’Educació com en el de la  Política (encara que en opcions polítiques diferents) però sempre  actuant en l’interès de millorar el sistema educatiu, el FEAEIB va  trobar oportú adherir-se al reconeixement pel que significa aquesta  magna condecoració pels nostres companys, i manifestar la nostra  satisfacció de forma pública i notòria expressant vivament el nostre  reconeixement i la nostra lloança per la seva trajectòria professional i  personal servint al Magisteri i a la societat balear aportant bons grans  i bones llavors a la saqueta de la millora de l’ensenyament i  l’educació. I aquesta és la intenció del sopar d’homenatge d’avui. 

Aquests dies m’han vingut a la memòria molts de moments viscuts  amb tots dos homenatjats, com són, per exemple, la primera vegada que els vaig veure i els vaig conèixer. L’any 1969 cursant jo Magisteri  pel pla 67, va comparèixer a la classe, la directora de l’Escola Normal  del Magisteri, dona Maria L. Arnica Meridiano, acompanyada d’un jove inspector que venia a parlar-nos d’Educació Personalitzada sota els  criteris de Víctor García Hoz, aleshores el pope principal de la  pedagogia oficial espanyola que dirigia el ministre Villar Palasí. I ens  dissertà sobre el Projecte de Reforma Educativa que conduiria a la  Llei General d’Educació de 1970 amb la nova estructura del sistema  educatiu (EGB, BUP...).  

Prop temps després, essent mestre de la nova escola pública de la  Indioteria durant el curs 1972-73, vaig anar a la Delegació Provincial  d’Educació per entrevistar-me amb Dona Carme Eyaralar, professora  de dibuix de Magisteri, que m’aconsellava que demanàs un diploma  d’honor per la feina d’alfabetitzador feta en el servici militar.  Conversant amb ella, s’acostà un jove que treballava a la Delegació,  ens presentà i aquest s’afegí a la conversa. Era l’altre condecorat, en  Tomeu Llinàs. Començà aquí una amistat que creixeria al llarg del  temps. 

Atesa aquesta trajectòria en interès del millorament del sistema  educatiu de les IB, què podem dir dels mèrits dels dos homenatjats? 

Doncs que, a nivell de títols, ambdós són mestres d’escola i  professors, tots dos són llicenciats, un en Pedagogia, l’altre en  Història, i ambdós són inspectors d’educació. 

Si xerram de càrrecs, tots dos han exercit alts càrrecs de  l’Administració Educativa, bé com a professionals, bé com a polítics:  En Rotger, inspector en cap d’Inspecció durant molts anys, director  general d’educació, i Conseller d’Educació, Cultura i Esports del GOIB.  En Llinàs, director escolar, cap de programes educatius, director  provincial d’educació del MEC, director general de FP i Inspecció Ed,  director general de Projectes del GOIB, secretari general de  Presidència del GOIB, i Conseller d’Educació i Cultura, i encara avui  president del Consell Social de la UIB.


Si parlam d’autoria d’escrits pedagògics, tant un com l’altre són  autors i coautors d’obres didàctiques, i llibres de text i estudi, i  formatius dels quals només en citaré un parell mallorquí. D’en Rotger,  qui no coneix el best seller de les obres didàctiques de la dècada dels  70, especialment emprada en l’EGB?: 

- “El proceso programador en la escuela” (1975). 

- “Direcciones escolares: el director com técnico y como líder”  (1982) 

- “L’Estatut per a tothom” (amb el Col·lectiu Pedra Foguera:  Rotger, Janer i jo mateix) 

- Les Plaguetes. Quaderns de Llenguatge i Experiències  (també amb el Col·lectiu Pedra Foguera) 

I d’en Llinàs, qui no ha conegut el projecte globalitzador, molt  innovador en aquell moment, duit a terme al CP Rafal Nou amb ell  com a director el 1982 i que fou seleccionat i subvencionat al III Pla  de Desenvolupament de la Innovació a l’EGB del MEC: 

- Experiència Interdisciplinària sobre “La deixa del geni grec”,  realitzada en el CP Rafal Nou (1983) 

O qui no ha manejat la: 

- Guia dels Programes Educatius de les Illes Balears 

- El mapa escolar 

- Les Illes Balears. Llibre de text de Coneixement del Medi  (1994) (coordinat i dirigit per jo mateix) (amb la  

col·laboració també de Miquel Seguí i amb correcció  

lingüística de Catalina Martí. 

Amb aquestes notes apuntades, entenc que queda suficientment  encomiada, la dedicació de tots dos personatges, a l’educació,  formació i instrucció a tot el Magisteri balear de tots els nivells  educatius no universitaris, així com a l’Administració educativa,  dedicació que consider que ningú dubta que ha estat exercida amb  autoritat (la d’autoritas, la moral, no la del poder) exercida amb alt  valor, la qual cosa implica superioritat en el quefer sigui a l’escola o a  l’administració. Però endemés, vull recalcar que tal dedicació al  Magisteri balear, l’han exercida amb amor, en el sentit filosòfic que  Plató descriu en la seva obra El Banquet, i que és aquell que es 

tradueix en entrega voluntària, amistat i esperit professional dirigit  cap el bé, el treball ben fet, acompanyat de formes adequades  sempre positives. 

Dit d’una altra manera, que han demostrat, amb valor de perfecció i  de relació, qualitats psíquiques com són aptituds didàctiques, aptituds  de govern (sobretot en les relacions amb els mestres i professors), i  alta professionalitat i personalitat (que ha provocat cooperació i  connexió). 

I res més, per tot, estimats medallistes, moltes gràcies. I si voleu dir  qualque cosa, la paraula és vostra. Mercès també a tots vosaltres  que m’he escoltat pacientment. I després passem al banquet en  honor dels nostres homenejats. 


Palma, Restaurant Toke, 15 de novembre de 2023. 


Miquel Vives Madrigal
01 de novembre 2023

Conferència de l'historiador i catedràtic emèrit de la UIB Josep Juan Vidal.

       Aquest dimarts l'historiador i catedràtic emèrit de la UIB Josep Juan Vidal ha pronunciat la conferència titulada "La Germania de Mallorca".  L'acte ha estat presentat pel doctor Miquel Vives Madrigal.

     Ha parlat de la importància d'aquest fet històric esdevingut entre el mes de febrer de 1521 i el mes de març de 1523, l'ha considerat un dels esdeveniments més importants de la història de Mallorca, es tracta del conflicte social més violent succeït  els darrers cinc-cents anys a la nostra illa.