03 de maig 2023

Celebrada la taula rodona: Propostes educatives per als propers 4 anys.
El passat dimarts 2 de maig es celebrà la taula Rodona «Propostes Educatives per als propers 4 anys»


Entitats que hi participaren:


- Federació d’Associacions de pares i mares d’alumnes, FAPA. Representada per la senyora Cristina Conti.

- Cooperatives d’Ensenyament, Sectorial d’Ensenyament – UCTAIB. Representada per la senyora Francina Oliver.

- Escola Catòlica de les Illes Balears, ECIB. Representada pel senyor Marc González.

- Junta de personal docent no universitari de ensenyament públic. Representada per la senyora Catalina Bibiloni.

- Docents pel Futur. Representada pel senyor Miquel Àngel Llauger.


Moderà el debat el senyor Miquel Francesc Oliver, degà de la Facultat d’Educació de la UIB.


Després de la presentació dels diferents membres de la taula, el moderador dedicà uns instants a informar de la distribució de les intervencions i del sistema acordat per facilitar el debat entre els assistents. Seguidament, es continuà amb les intervencions de cada un dels representants:


La representant de la Junta de Personal Docent (Catalina Bibiloni) remarcà la importància del compliment de l’acord marc signat amb la Conselleria d’Educació i en destacà determinats aspectes, com ara la reducció d’hores lectives a secundària i a primària. Lamentà la càrrega burocràtica dels docents a partir de la LOMLOE i reclamà una simplificació de la burocràcia per al professorat que, en ocasions i segons les seves dades, podia suposar un increment de fins a cinc hores setmanals. 

Recordà el compromís de reducció de ràtios de manera progressiva i destacà que aquest fet repercutiria en el professorat i en les infraestructures necessaris.

Es referí al compromís de la Conselleria de realitzar un estudi d’eficiència climàtica a tots els centres educatius.

Valorà la dotació de personal administratiu als CEIP i demanadà la seva consolidació.


El representant d’Escola Catòlica (Marc González) incidí en el creixement desmesurat de la població de les Illes i afirmà que aquest fet ha tensionat el sistema educatiu, però que, malgrat això, la tendència quant a la natalitat és descendent. Opinà que caldrà repensar el Pla d’Infraestructures, ja que, si bé en aquests moments hi ha mancances, en el futur la tendència potser canviï.

Destacà, per altra banda, la importància de la Formació Professional i feu esment a la necessitat de pensar de quina manera la Intel·ligència Artificial requerirà nous perfils professionals i suplirà en el futur moltes tasques que les persones fan actualment.

En un altre aspecte, reclamà reprendre l’esperit del Pacte Social per l’Educació, que considerà frustat i que, afegí, va quedar frenat en el Parlament, i manifestà que considera que no es va reflectir en la Llei d’Educació de les Illes Balears.


La representant de les Cooperatives d’Ensenyament (Francina Oliver) exposà breument les caratcterístiques d’aquests centres. Demanà garantir arribar al 6% de finançament i el reconeixement de l’Educació Infantil. 

Destacà la necessitat d’establir un  sistema d’alerta primerenca per respondre a la diversitat de l‘alumnat, però amb la dotació dels recursos necessaris. 

Afegí que cal una nova política d’integració de la població nouvinguda, i mesures per al foment de la llengua catalana entre els nouvinguts, així com un increment de beques de transport i de menjador. Insistí en la necessitat d’un suport lingüístic específic per donar a conèixer la nostra llengua.

Posà en valor els esforços de les cooperatives d’ensenyament en la formacio del professorat a la qual, manifestà, aquests centres dediquen molt d’esforç. 

Finalitzà la seva intervenció exposant la necessitat d’un equilibri entre escola pública i concertada i d’augmentar el suport a l’ensenyament de l’Anglès.


El representant de Docents pel Futur (Miquel Àngel Llauger) exposà la finalitat de la seva associació: acompanyar els joves que es mobilitzen per millorar el futur.

Quant a Educació ambiental posà en valor la feina feta pel món educatiu. Ara, però, considerà que vivim una situació d’emergència que fa que s’hagin de qüestionar moltes coses des de l’educació relatives al canvi climàtic que patim, cada cop més evident. 

Plantejà que el món educatiu ha de traslladar als joves aquesta emergència, a fi de crear consciència del que passa al món, però amb caràcter propositiu, què es pot fer per canviar aquests escenaris des d’una perspectiva  ecosocial, ja que, afegí, les crisis climàtiques i ambientals van directament lligades amb crisis socials i considerà que la part més vulnerable de la població és la que patirà i pateix més també aquestes crisis.

Arran d’aquesta exposició realitzà una sèrie de propostes, com ara la necessitat d’increment de la formació dels docents en aquests aspectes; considerà que s’està fent molta formació en altres temes i poca en aquests. Afegí que cal fomentar escoles sostenibles i anar vers una democratització de l’àmbit escolar.


Finalitzades les intervencions, el moderador, prenent el fil del sentit transmès d’algunes de les intervencions, exposà la idea que sembla que hi ha una certa desmobilització social en el món educatiu, i deixà el torn obert de paraula al públic.