18 de maig 2023

El potencial educatiu de les abelles.

 


    Aquest dimecres 17 de maig s'ha duit a terme la xerrada "El potencial educatiu de les abelles. Activitats d'apicultura als camps d'aprenentatge de les Illes Balears".
    L'acte ha estat presentat per na Xisca Henales, coordinadora dels camps d'aprenentatge el període comprès entre els anys 1999 i 2003, cursos durant els quals s'iniciaren les activitats relacionades amb abelles als camps de sa Cala i de son Ferriol, d'aquesta època n'ha remarcat la iniciativa pionera dels mestres de sa Cala, en Joan Ferrer i en Vicent Torres. Ha recordat també l'experiència d'haver estat mestra dels primers grups d'escolars que realitzaren activitats d'apicultura a son Ferriol, essent ella docent del CEIP Blanquerna on organitzaven la visita a son Ferriol desplaçant-s'hi amb bicicleta.
    Seguidament en Toni Bibiloni ha iniciat la xerrada,  fent un repàs del procés d'implantació de les activitats d'apicultura a l'oferta didàctica dels camps d'aprenentatge, es va començar l'any 2001 a Eivissa, per llavors el 2003 fer-ho a Mallorca i finalment l'any 2009 s'iniciaren a Menorca. A son Ferriol fou possible gràcies a l'existència d'un bon equip docent format per na Paca Sastre, en Pau Bibiloni i els dos darrers cursos amb en Toni Isern substituint na Paca.
    Seguint una presentació s'ha parlat de les idees i conceptes bàsics del món de les abelles que provocaven més motivació a l'alumnat i professorat, idees que es desenvolupaven a les distintes activitats.
    En primer lloc, ha fet referència a l'adaptació de les abelles al medi i l'evolució paral·lela d'aquests insectes amb determinades plantes amb flors, idea que afavoria que es tractàs l'existència de distintes races d'abelles i de detalls morfològics com la longitud de la seva llengua, caràcters decisius a l'hora de determinar les distintes races.
    Com a segona idea bàsica, ha esmentat els canvis que experimenten les abelles i els canvis que provoquen en el seu entorn, aspectes que s'abordaven parlant de la metamorfosi i dels efectes de la pol·linització; de la metamorfosi ha contat la sorpresa que es provocava quan s'explicava que d'un mateix ou es podia desenvolupar una obrera o una reina, depenent de la cel·la on s'ubicava i de la dieta de la larva. Dels efectes de la pol·linització ha remarcant l'amenaça del declivi dels pol·linitzadors i de la gran eficàcia de les abelles de la mel afavorint aquest procés.
    Ha comentat també que la necessitat que tenen les abelles de recol·lectar substàncies del medi i per altra banda la utilització que fan de substàncies de producció pròpia eren l'element clau per abordar la temàtica dels productes apícoles.
    Durant les activitats d'apicultura s'enfocava la reproducció de les abelles des del fenomen de l'eixamada, dels esforços col·lectius que fan les abelles per aconseguir la multiplicació dels eixams, ha explicat la particularitat de la reproducció per partenogènesi dels abegots i l'interès que  despertava el fet de poder elegir el sexe de la descendència. 
    El sistema de comunicació de les abelles amb la dansa del vuit és una evidència per abordar el tema de la resposta de les abelles als distints estímuls que reben de l'entorn. L'alumnat podia veure aquestes danses dins les caseres d'observació.
    Abans d'explicar les activitats on es desenvolupaven aquests conceptes s'ha pronunciat en dos punts significatius: l'errada pedagògica d'interpretar el món de les abelles en base al model social humà i el paper de l'apicultura en la conservació dels ecosistemes.
    Les activitats que s'oferien a son Ferriol i que ha anat explicant són les següents.
    Visita a l'apiari.
    Treball a l'aula apícola.
    Pol·linització i anatomia de l'abella.
    Tast de mel.
    Ha fet menció a la participació en tres edicions de la fira de la ciència amb el tema de les abelles i ha acabat aquesta part de l'exposició mostrant les dades d'alumnat atès i una valoració positiva del programa d'activitats apícoles dels camps.
    El Camp de sa Cala ha tengut incloses activitats d’apicultura a la seva oferta educativa des de 2001 de manera ininterrompuda, encara que el curs 2011-2012 no es van realitzar les visites a l’apiari. El Camp des Pinaret des del curs 2011-2012 no té activitats d’abelles. El Camp de son Ferriol deixà d'oferir activitats apícoles l'any 2012 però enguany ha reincorporat l’estudi de les abelles i n’oferta activitats.
    S'ha finalitzat amb un tast de mels que ha aportat en Martí Mascaró, tres mels de producció ecològica  de la marca Caramel i una de pol·len fresc, tot plegat ha acabat d'arrodonir la jornada.