INSCRIPCIONS

Full d'inscripció
FULL SOL·LICITUD DE SOCI

Si estau interessats a fer-vos socis del FEAEIB, podeu omplir les dades d'aquesta fitxa d'inscripció i enviar-les a feaeib@gmail.com


FÒRUM EUROPEU D’ADMINISTRADORS DE L’EDUCACIÓ ILLES BALEARS
Fórum Europeo de Administradores de la Educación del Estado Español www.feae.org
Por una escuela de todos para todos

FULL SOL·LICITUD DE SOCI
NOM COMPLET:
ADREÇA PARTICULAR:
LOCALITAT:                                                                C.P.:
TELÈFON MÓBIL:                                                       CORREU ELECT.:
ACTIVITAT PROFESSIONAL:
ADREÇA PROFESSIONAL:
LOCALITAT:                                                                            C.P.:
TELÈFON:                                                                   CORREU ELECT.:
SOU SOCI DEL FEAEIB            ¨                NO¨
OBSERVACIONS:

Data:
Signat:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FULL DE DADES BANCÀRIES / DOMICILIACIÓ DE REBUTS
EN / NA
autoritzo el pagament dels rebuts presentats pel FÒRUM EUROPEU
D'ADMINISTRADORS DE L'EDUCACIÓ, amb càrrec al meu dipòsit
Banc o Caixa
Domicili del Banc:
Població: C.P.:
BANC OFICINA D.C. Nº COMPTE

Data:
Signat: